2019-03-11

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej PSP

 


Dolnośląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (wtorek w godz. 14:00 - 16:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta wojewódzkiego PSP. Telefon kontaktowy (71) 36 82 100.
 
W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacji i Nadzoru od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Telefon kontaktowy (71) 36 82 171.

 

Skargi/wnioski można składać:
 

 •   listownie na adres: Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław,
   
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu
  ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław w godz. 7:30-15:30,

   
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/,
   
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kw@kwpsp.wroc.pl,
   
 • faxem na nr (71) 367 33 74,
   
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Organizacji i Nadzoru. Telefon kontaktowy  (71) 368 21 71.

 

Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.
 

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 •    imię i nazwisko wnoszącego,
   
 •    dokładny adres do korespondencji.


Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się